ממונה בטיחות קרינה

צור עימנו קשר

שירות ממונה בטיחות קרינה
השירות ניתן כנדרש בחוק ארגון הפיקוח על העבודה – תקנות בדבר ממונים על בטיחות ותקנות –
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסק בקרינה מייננת), התשנ"ג 1992 וכולל:

1.1. הכנת תכנית בטיחות שנתית הכוללת:
1.1.1. כל מידע הנוגע לסיכוני קרינה אישיים וסביבתיים הקיים במפעל.
1.1.2. סוגי עובדים, שלגביהם יש להנהיג בקרה אישית.
1.1.3. הכנת תכנית להדרכת העובדים בהגנה מפני קרינה מייננת.

1.2. הגדרת ביגוד מגן, ציוד מגן, מכשירי מדידה וניטור לעובדי המפעל, ביקורת על תחזוקתם הנאותה.

1.3. תכנון והזמנת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות, לקביעת סיכוני הקרינה לעובדים, אחת לשנה;
ניהול יומן מעקב אחרי תוצאות הבדיקות, כולל דוזימטריה.

1.4. טיפול בבדיקה וכיול באמצעות מעבדה מוסמכת לקרינה, של כל מכשיר בטיחותי לניטור קרינה אחת לשנה;
דאגה לקבלת תו כיול תקף.

1.5. כתיבת הוראות הפעלה ובטיחות לכל תחנת עבודה.

1.6. ביצוע הדרכה באמצעות מכון מוסמך לכל עובד קרינה חדש, מיד עם קבלתו לעבודה ובאופן שוטף אחת לשנה;
כל התהליכים, לרבות נהלי העבודה, מתבצעים בתיאום מלא עם מדיניות המפעל ודרישותיו בתחום הבטיחות,
ויעמדו בכל דרישות חוקי מדינת ישראל בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה.

דילוג לתוכן