הגנת הסביבה

צור עימנו קשר

שמירה על איכות הסביבה
בעקבות התחייבויות מדינת ישראל לביצוע התאמה לאמנות שונות העוסקות בשיפור והגנה על איכות הסביבה, חוקקו מספר חוקים ותקנות הקובעים כללים וגבולות לשימוש וניצול משאבים טבעיים על ידי בני אדם.

המרכזיים שבהם הינם: זיהום ים, סילוק פסולת חומרים מסוכנים, השלכת פסולת, תסקירי השפעה על הסביבה, מניעת מפגעי רעש, רישוי עסקים  ופעילות בחוק של אוויר נקי.

חברתנו מציעה ייעוץ וביצוע סקרים בנושאים אלו, כולל הכשרת העסק והדרכתו לעמידה בדרישות החוקיות.


ולהלן פירוט החוקים והתקנות:

א. חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (התשמ"ח- 1988) – זיהום ים.
חוק זה אוסר על הטלה או הזרמה של פסולת או שפכים ממקור יבשתי לים אלא על-פי היתר.

ב. תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) (התשנ"א- 1990) – פסולת מסוכנת.
תקנות אלה מחייבות בעלי מפעלים לסלק בהקדם האפשרי כל פסולת שמקורה במפעל או המצויה בו ולא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד היווצרותה, למפעל שברמת חובב, כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם להוראות.

ג. חוק שמירת הניקיון (התשמ"ד- 1984) – השלכת פסולת.
על פי חוק זה לא  ישליך אדם פסולת, פסולת בניין או גרוטאות רכב ברשות הרבים. או מרשות הרבים לרשות היחיד, ולא ילכלך את רשות הרבים.

ד. תקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה) (התשמ"ב- 1982) – שמירה על הסביבה
תקנות אלה קובעות כי לא תידון תוכנית להקמת:
תחנות כוח, שדות תעופה, נמלים, מפעלים לטיהור שפכים, כבישים ועוד, אלא אם הוכן וצורף לתוכנית "תסקיר השפעה על הסביבה".

התסקיר בודק את הקשר בין התוכנית המוצעת לבין הסביבה שבה היא מיועדת להתבצע, לרבות הערכות בדבר השפעות צפויות של התוכנית על אותה סביבה ופירוט האמצעים הנדרשים על מנת למנוע את אותן השפעות שליליות.

ה. תקנות למניעת מפגעים (התשל"ז- 1977) – מדידת רעש.
התקנות קובעות מהו רעש בלתי סביר ומהו הסף העליון של רעש מותר על פי סוג שימוש הקרקע: מגורים, תעשייה וכד'". בתקנות נקבע כי אם רעש נמשך יותר מ- 9 שעות בחלק היממה המוגדר כ"יום", יהיה גבולו העליון המותר 50  דציבלים בתוך דירה, הנמצאת באיזור מגורים.
רמת הרעש המותרת בלילה היא 40 דציבלים.

ו. חוק רישוי עסקים (התשכ"ח- 1968) – שמירה על איכות סביבה.
חוק זה הסמיך את שר הפנים לקבוע, מי יהיו בתי העסק הטעונים רישוי וזאת כדי להבטיח:
איכות סביבת בית העסק, תנאי תברואה נאותים, מניעת מפגעים ומיטרדים, בטיחות בבית העסק או בסביבתו, מניעת סכנות של מחלות בעלי-חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

בין העסקים שחויבו קבלת רישוי כנ"ל: תחנות דלק, בריכות שחייה, בתי אוכל.

ז. חוק אוויר נקי, התשס"ח 2008 –

מטרות החוק: "להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, והכל לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חיים של בני אדם, ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם"…

דילוג לתוכן