תוכנית לניהול בטיחות

צור עימנו קשר

תוכנית לניהול הבטיחות נדרשת ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג-2013
החל מה-1 אוגוסט 2014.

מטרת תקנות אלה לקבוע את קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה (להלן – תכנית),
כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.
כל ״מקום עבודה״ כמוגדר מטה – חייב להכין את התוכנית.

(1) מפעל כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה שמועסקים בו 50 עובדים לפחות;

(2) מקום שבו מתבצעת בנייה או בנייה הנדסית על ידי מבצע המעסיק באתרי בנייה, בעצמו או באמצעות קבלני משנה,50 עובדים לפחות, בו זמנית;

(3) מקום הנמנה עם תחומי העבודה או המקומות המפורטים ב"תוספת" שמועסקים בו 50 עובדים לפחות;

(4) מפעל או מקום, לרבות אלה המנויים בפסקות (1) עד (3), שמספר העובדים בו קטן מהמצוין בפסקאות האמורות,
שמפקח עבודה אזורי הורה לו בכתב להכין תכנית לניהול הבטיחות עקב סיכונים שלדעת המפקח קיימים בו ושפורטו בהוראה;

"תוספת"

(תקנה 1 – ההגדרה ״מקום עבודה״)

תחומי עבודה או מקומות עבודה:

– מוסדות להשכלה גבוהה, מכללות טכנולוגיות;
– מוסדות מחקר
– בתי מלון
– בתי מסחר לרבות קניונים
– נמלי תעופה, חברות תעופה
– רשויות מקומיות
– תאגידים למתן שירותי תברואה ומים לרשויות המקומיות
– תאגידים להתיישבות שיתופית
– חקלאות כמפורט להלן:
(1) עבודה בכל אחד מאלה: גידולי שדה, גידולי גן, מטעים, בתי צמיחה, משתלות, גני נוי וגנים ציבוריים;
(2) גידול בעלי חיים, לרבות גידול דגים, גידול עופות, הדגרת ביצים, גידול מיקנה וגידול דבורים;
(3) ייעור והפקת עץ מיערות;
(4) הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות (1) עד (3).

עיקרי התקנה:
התקנה קובעת, תכנית ניהול לבטיחות בפורמט אחיד ומובנה, הכולל את המרכיבים העיקריים הבאים:
א. מינוי אחראי בדרג ניהולי על נושא הבטיחות ובריאות בעבודה ואישור תכנית ניהול הבטיחות בחתימתו.
ב. קביעת לוח זמנים ליישומה של תכנית ניהול הבטיחות וביצוע בקרה על יישומה.
ג. הקצאת משאבים ליישומה של התכנית.
ד. ניתוח תהליך, ניהול שינויים, ניהול הסיכונים, ניתוח הסיכונים במשימות ותהליכים וכן פעולות איתור מפגעים, ניטורים סביבתיים, סקרי סיכונים.
ה. הפחתת הסיכונים בתהליכים.
ו. תוכנית הדרכה, תכנית בדיקות רפואיות, תכנית בדיקות בטיחות לציוד וחומרים.

לחברתנו צוות מהנדסים, שעברו הכשרה והם מוסמכים להכין תוכנית לניהול הבטיחות למקומות עבודה, כמוגדר בתקנה.

שאלות ותשובות – תקנות לתכנית ניהול בטיחות – מתוך אתר המוסד לבטיחות ולגיהות

לתוכנית בטיחות אש לחץ כאן

דילוג לתוכן