מרחקי הפרדה

צור עימנו קשר

דו"ח בדיקת התאמה למדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים

(מסוכם מתוך חוזר מנכ"ל – מדיניות מרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים מ-מרץ 2014)

תאונה במפעל או במתקן תעשייתי, הכרוכה בדליפה, או שפך של חומר רעיל ו/או דליק, עלולה להתפתח לאירוע, המעמיד בסכנה את העובדים במקום ובמקרים קיצוניים אף את האוכלוסייה הקרובה למפעל.

מדיניות מרחקי הפרדה וניהול סיכונים במקורות סיכון נייחים למפעלים, להם נותן המשרד להגנת הסביבה היתר רעלים, נועדה לטיפול בכמה מקרים, המחייבים קביעת מרחקי הפרדה, כמפורט להלן:

• הליכים תכנוניים, הכוללים עיסוק בחומרים מסוכנים או רצפטורים ציבוריים, אשר מתקרבים למקור סיכון.

• שינוי משמעותי במקור סיכון, לרבות הוספה של תהליך מסוכן חדש או חומר מסוכן חדש, הגדלה משמעותית של תפוקת מתקן )או התקן) קיים, הוספת ציוד חדש לתהליך, שינוי בריאקציה הכימית של התהליך או שינוי פיזיקלי משמעותי – העלולים לגרום להגברת רמת הסיכון הנשקפת ממקור הסיכון. כמו כן, כאשר מבוקש שינוי מיקום של מתקן, שמהווה גורם סיכון וכן כאשר מתבקש היתר רעלים למקור סיכון חדש.

• מקור סיכון ורצפטור ציבורי, הנמצאים בקרבה זה לזה, כאשר שניהם קיימים ומאושרים מבחינה תכנונית.
חברתנו מבצעת את הבחינה לעמידה בקריטריון קבילות מרחק הפרדה במצב קיים ובמצב תכנוני.

העבודה כוללת את הנושאים הבאים (שלבים בהגדרת המשרד להגנת הסביבה):

א.1 הכנת מפה על ידי מודד מוסמך ועליה סימון שימושי הקרקע המתוכננים (ייעודי קרקע) והקיימים בפועל, ברדיוס של 1500 מטר מסביב לגבול המגרש של המפעל. (שלב א')

א.2 סימון רצועת ההפרדה הנדרשת מהמפעל על גבי המפה, על פי הקבוע בפרק ג' ופרק ההנחיה המקצועית. המדידה, שנעשית על ידי מודד מוסמך, תצורף למסמך ותפרט את המרחקים בין העסק לבין רצפטורים ציבוריים קיימים או מתוכננים, ככל שישנם, בטווח רצועת ההפרדה הנדרשת מהעסק, לפי הגדרות המדיניות. (שלב ב')

א.3 במידה ובעסקכם נמצאים רצפטורים ציבוריים בתחום רצועת ההפרדה, תוכן על ידנו, במשותף אתכם, תכנית להפחתת הסיכון הנשקף מעיסוקכם ברעלים, באופן שיבטיח כי הרצפטורים הציבוריים בקרבתכם לא יימצאו עוד ברצועת ההפרדה הנדרשת ממנו. התוכנית תכלול פעולות, שהמפעל יכול לבצע להפחתת המרחק הנדרש ממנו וזאת לפי הקבוע במדיניות, לרבות שימוש באמצעים פסיביים, שינוי חומרים, חריג השטח הנקי כמשמעותו במדיניות וכדומה. את התוכנית נגיש לאישור המשרד להגנת הסביבה. (שלב ד')

במידה ונמצא, כי לא ניתן להקטין את הסיכון הנשקף מעיסוקכם ברעלים, כך שברצועת ההפרדה הנדרשת ממכם לא ימצאו עוד רצפטורים ציבוריים, נגיש על כך הודעה לממונה ובה נפרט את הסיבות, שבשלן לא ניתן להפחית את הסיכונים כאמור, ואת האמצעים שנבחנו.

ביצוע מדידה של מרחק הפרדה ממקור הסיכון לרצפטור הציבורי
דילוג לתוכן