חוות דעת מומחה

צור עימנו קשר

אנו מספקים חוות דעת מומחה לבתי משפט, לגורמים עסקיים ולחברות ביטוח.
חוות הדעת לבתי משפט, נעשית על ידי מינוי שאנו מקבלים משופט בית המשפט והמקובל על שני הצדדים – התובעים והנתבעים.

כמו-כן, במידת הצורך, אני משמש עד מומחה מטעם בית המשפט או אחד הצדדים בדיון המשפטי.

חוות הדעת ועדות מומחה ניתנות בנושאים הבאים:

  • חקירת שרפות
  • תביעות בנושא שינוע ימי
  • מארזים
  • חומרים מסוכנים
  • הערכות שווי נכסים פיננסים לצרכים משפטיים (כגון, חוות דעת מומחה לבית המשפט)
  • הערכות שווי לצרכים משפחתיים (כגון, חלוקת רכוש בין בני זוג בתיקי גירושין)

    "לעיתים קרובות נוהג בית המשפט למנות מומחה מטעמו, אשר עורך אף הואחוות דעת לגבי נושא שבמחלוקת, על מנת לסייע לבית המשפט להכריע בין שתי חוות הדעתהנוגדות שבפניו. לרוב, בית המשפט בוחר לאמץ את חוות דעת המומחה מטעמו, שכן הינו מניח, כי חוות דעתו הינה זו שמשקפת בצורה האובייקטיבית ביותר את נשוא המחלוקת.

לצדדים שמורה זכות להציג למומחה מטעם בית המשפט שאלות בכתב לגבי חוות דעתו וכן לזמנו להיחקר על חוות דעתו. כאשר בית המשפט בוחר שלא למנות מומחה מטעמו, הינו מחליט לפי שיקולדעתו אם ועד כמה לאמץ איזו מחוות דעת שהגישו הצדדים.
חשוב לציין, כי ביתהמשפט אינו מחויב לקבל את האמור בחוות הדעת המוגשת מטעם צד מסויים ואף מטעם המומחהשמונה על ידו, ויש לו שיקול דעת רחב בעניין זה, והוא רשאי לקבל את הנאמר בהן באופן מלא או חלקי או אף לדחותן כליל.
על חוות דעת מומחה להיות ערוכה בהתאם לכללים שנקבעו בפקודת הראיות, ובין היתר, על המומחה לפרט בה את פרטי השכלתו וניסיונו וכן להצהיר, כי אין לו כל עניין בנשוא חוות הדעת".

מתוך המאמר: על חוות דעת מומחה בהליך המשפטי

מכתב המלצה על מקצועיות
דילוג לתוכן