הערכות שווי וניתוחים כלכליים

צור עימנו קשר

מתמחה בהערכות שווי, אנליזה ומדידה כלכלית של חברות / עסקים / מכשירים פיננסים (חובות והתחייבויות, אופציות וכו') למגוון רחב של צרכים.

 • עסקאות רכישה / מכירה של עסק
 • עסקאות מיזוג עסקים ופעילויות
 • חלוקת עסקים עקב סכסוכים בין בעלי מניות
 • הערכות שווי לצרכים משפטיים (כגון, חוות דעת מומחה לבית המשפט(
 • הערכות שווי לצרכים משפחתיים (כגון, חלוקת רכוש בין בני זוג בתיקי גירושין(
 • הערכות שווי לצרכים חשבונאיים שונים (כגון Impairment , PPA)
 • הערכות שווי לצרכי רגולציה (כגון, חוות דעת לרשות ניירות ערך ורשויות המס בישראל)
 • הערכת שווי חברה / פעילות
 • הערכות שווי הוגן לאופציות לעובדים (ESO) עפ"י תקנה A-409 של I.R.S
 • בחינת הצורך בהפרשה לירידת ערך נכסים, לרבות, מוניטין
 • PPA – הקצאת תמורת הרכישה למטרות חשבונאיות
 • הערכת שווי מכשירים פיננסיים כגון: נגזרים משובצים
  )דוגמת חוזים שאינם במטבע הפעילות, מרכיב ההמרה באג"ח, SWAP ועוד(
 • הערכות שווי אופציות לעובדים/בעלים, לפי תקנה בינלאומית (IFRS) ותקנה אמריקאית (USGAAP)
 • ועדת גלאי / 7 IFRS
 • ועדת חודק – אנליזה לאג"ח עפ"י הנחיות האוצר (למוסדיים(
 • הערכת שווי נכסים בלתי סחירים

חוות הדעת מבוצעות באופן איכותי ומקצועי, בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים כיום בתחום הערכות השווי, וכוללת את מכלול האספקטים הקשורים בחברה / בעסק / במכשיר הפיננסי, תוך הקפדה על כל הכללים המקצועיים ועמידה בביקורת של הגופים אליהם מופנות חוות הדעת.

דילוג לתוכן